Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

    •    Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop of levering van onze artikelen of gepresteerd werk, tenzij andersluidende bepalingen schriftelijk zijn
         bedongen. Door het enkele feit de levering of het werk te aanvaarden, aanvaardt de koper ook navolgende verkoopsvoorwaarden.


    •    Prijzen welke Econzo in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn.
         De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van 30 dagen.


    •    De leveringstermijnen opgegeven door Econzo zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
         De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

    •    Eventuele klachten en bezwaren kunnen slechts in onderzoek genomen worden, indien zij per e-mail of aangetekend schrijven ingediend worden binnen 14 dagen
         na ontvangst van de aankoopbevestiging.


    •    Retourzendingen zijn op risico van de klant en dienen te gebeuren binnen de 14 dagen na bestelling. Econzo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken of
         beschadigingen van de zending. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. De aankoopprijs zal binnen de 30 dagen terugbetaald worden.


    •    Retourneren van beschadigde artikelen kan enkel na een klacht via e-mail of aangetekende brief waarin duidelijk de gebreken van het geleverde artikel beschreven zijn
         en dienen te gebeuren binnen de 14 dagen na bestelling. Kosten voor het retourneren zullen verrekend worden door Econzo.


    •    De facturen welke op hun vervaldag niet betaald worden zullen van rechtswege en zonder dat daartoe enige aanmaning nodig zijn, verhoogd worden met een intrest van 2%
         per maand.


    •    Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of
         het saldo automatisch wegens wanbetaling van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 30% met een minimum van 100 euro
         ten titel van schadeloosstelling en contractueel strafbeding.


    •    Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering of betwisting zijn enkel de Rechtbanken bevoegd welke aangeduid worden door de verkoper.


    •    Op al onze materialen wordt een garantie verleend van 24 maanden (met uitzondering van zonnepanelen en omvormers) vanaf de aankoopdatum op de rekening,
          tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


    •    Vervanging en reparaties binnen de garantieperiode, van onderdelen die niet beschadigd zijn door fabriekstof materiaalfouten of beschadigd zijn door een verkeerd gebruik,
         zijn niet door onze garantie gedekt.


    •    De garantie vervalt onmiddellijk bij wijziging of openen van het product . Afwijkende garantiebepalingen dienen altijd schriftelijk met Econzo te zijn overeengekomen.


    •    Materialen die zijn vervuild of aangetast door bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, giftige chemicaliën of enig andere substanties die schadelijk zijn voor de gezondheid
         moeten worden gereinigd voordat deze naar Econzo worden geretourneerd.